Pierwsza Komunia święta

 

Szanowni rodzice uczniów klas III Szkoły Podstawowej  w Nowym Brzesku i Mniszowie

Poniżej zamieszczam ważne informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Bardzo proszę zapoznać się uważnie z całą treścią wpisu.


 

Sprawy formalno-prawne

- Właściwym miejscem przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest parafia. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii.
- Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Małego Katechizmu.
- Spotkania odbywają się w niedzielę na Mszy Świętej o godz. 10.00. W uroczystości i święta nakazane uczestniczymy na wybranej Mszy św.
- Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik, godz. 18.30), Drodze Krzyżowej (Wielki Post, godz. 16.30), nabożeństwach majowych (maj, godz. 18.30).
Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.
- Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, zobowiązani są przedłożyć świadectwo chrztu dziecka. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
- Jeżeli dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku lub Mniszowie, a należy do innej parafii, i chce pójść do Pierwszej Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania);

 


 

Dodatkowe terminy spotkań

1. Przyjęcie Różańca św. 07.10.2015. godz. 17.00
2. Przyjęcie medalika 06.12.2015 godz. 10.00
3. Przyjęcie książeczki do nabożeństwa i świecy 02.02.2016. godz. 18.00
Różańce, medaliki, książeczki i obrazki pamiątkowe będą zakupione jednakowe.

 

Nabożeństwo z rachunkiem sumienia i spowiedź św. przed I Komunią św. dla:

DZIECI 06.05.2016 (piątek) godz. 16.00
RODZICIE 05.05.2016 (czwartek) godz. 16.00

 

Sprzątanie kościoła: 04.05.2016 (środa) godz. 19.00

 


 

Termin Pierwszej Komunii Św.

07 maja 2016 r.

godz. 12.00.

- Przypominam, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się ze mną podczas spotkań lub w szkole w Nowym Brzesku (poniedziałek i piątek 09.50-13.25), Mniszowie (wtorek i czwartek 7.30-13.00)
Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

 


 

 

Mały Katechizm

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo; łaski pełna; Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
5.Nie zabijaj.
6.Nie cudzołóż.
7.Nie kradnij.
8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, myśli swoich a bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta i pojednanie
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Anioł Pański

- Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
- Zdrowaś Maryjo...
- Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
- Zdrowaś Maryjo...
- A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
- Zdrowaś Maryjo...
- Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł za krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Gniew.
5. Zazdrość.
6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
7. Lenistwo.

Warunki sakramentu pokuty i pojednania

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3.Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Formuła Sakramentu Pokuty

* Uklęknij przy konfesjonale i przywitaj spowiednika słowami:
* DZIECKO: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
* Następnie przeżegnaj się:
* DZIECKO: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
PRZYSTEPUJĘ PO RAZ PIERWSZY DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ. OBRAZIŁAM/EM PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI:
(Wymień wszystkie grzechy, które popełniłeś i przypomniałeś sobie w rachunku sumienia).
KOLEJNY RAZ POWIECIE:
DZIECKO: Jestem uczniem klasy (Mam... lat.)... Ostatni raz do spowiedzi byłem... pokutę odprawiłem (lub nie), obraziłem Pana Boga następującymi grzechami...
Kiedy skończysz wyznawanie grzechów powiedz:
* DZIECKO: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuje, postanawiam poprawę. I proszę Cię Ojcze o pokutę i rozgrzeszenie.
* Kapłan udziela Ci krótkiej nauki. Zapamiętaj sobie zadaną przez niego pokutę.
Następnie kapłan rozgrzeszy Cię wypowiadając słowa.
* W tym czasie żałuj za grzechy bijąc się w pierś mówiąc:
DZIECKO:* BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEJ / MNIE GRZESZNEMU
* Kapłan: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
* DZIECKO: AMEN.
* Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
* DZIECKO: Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
* Kapłan: Pan odpuścił Tobie grzechy idź w pokoju.